ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

SSAW ಪೈಪ್ ಮಿಲ್

SSAW-ಪೈಪ್-ಮಿಲ್1
SSAW-ಪೈಪ್-ಮಿಲ್2
SSAW-ಪೈಪ್-ಮಿಲ್3
SSAW-ಪೈಪ್-ಮಿಲ್4

ಪೈಪ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಿಲ್

ಪೈಪ್-ಲೇಪನ-ಮಿಲ್1
ಪೈಪ್-ಲೇಪನ-ಮಿಲ್2
ಪೈಪ್-ಲೇಪನ-ಮಿಲ್3
ಪೈಪ್-ಲೇಪನ-ಮಿಲ್4

ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಲ್

ಪೈಪ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್-ಮಿಲ್1
ಪೈಪ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್-ಮಿಲ್2
ಪೈಪ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್-ಮಿಲ್3
ಪೈಪ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್-ಮಿಲ್4

ತಡೆರಹಿತ ಪೈಪ್ ಮಿಲ್

ತಡೆರಹಿತ-ಪೈಪ್-ಮಿಲ್1
ತಡೆರಹಿತ-ಪೈಪ್-ಮಿಲ್2
ತಡೆರಹಿತ-ಪೈಪ್-ಮಿಲ್3
ತಡೆರಹಿತ-ಪೈಪ್-ಮಿಲ್4